Dyplomy Antonina Respondek (4)

Antonina Respondek biogram

Dyplom lekarza

Antonina Respondek dyplom lekarza
Antonina Respondek dyplom lekarza

Urządzenia medyczne

Antonina Respondek - SpaDEEP, szkolenie techniczne i aplikacyjne
Antonina Respondek - Harmony XL PRO, szkolenie techniczne i aplikacyjne
Certyfikat Toskani Neopen Antonina Respondek