Regulamin sprzedaży

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Klinika dr Kossut

Spis treści

1. Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest: Klinika Kossut sp. z o.o. (dalej także Klinika dr Kossut lub Klinika) z siedzibą ul. Fabryczna 7, 05-870 Błonie,
  • NIP 1182239350
  • REGON 52163246100000
  • tel. 501-164-690
  • email: klinika@dr-kossut.pl
 2. Klinika dr Kossut prowadzi Sklep internetowy oferujący sprzedaż detaliczną produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Definicje i terminy

Regulamin, Regulamin sprzedaży – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy Klinika dr Kossut prowadzony w domenie dr-kossut.pl pod adresem url https://dr-kossut.pl/sklep/

Sprzedawca – Klinika Kossut sp. z o.o. z siedzibą 05-870 Błonie ul. Fabryczna 7.

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Towar – produkt lub produkty dostępne w Sklepie.

Zamówienie towaru – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca Kupującemu złożenie zamówienia na wybrane towary ze sklepu, w tym wybranie Towaru, sposobu dostawy, adresu dostawy i formy płatności.

Voucher – dokument imienny określonej wartości wystawiony przez Sprzedawcę, umożliwiający wykonanie zabiegów medycyny estetycznej w Klinice dr Kossut w określonym terminie i wg cen obowiązujących w czasie jego wykorzystania. Nabywcą vouchera może być osoba pełnoletnia, która dokona płatności po cenie podanej w formularzu zakupu Vouchera. Po opłaceniu Voucher jest dostarczany elektronicznie na adres podany przez Kupującego.

Voucher wystawiany jest imiennie i nie może być wykorzystany przez inną osobę. Ważność vouchera nie podlega przedłużeniu, a zakupiony Voucher nie podlega zwrotowi. Voucher nie jest środkiem płatniczym, nie podlega wymianie na gotówkę, nie może z niego być wydana reszta. Jeśli cena wybranego przez Kupującego zabiegu jest niższa niż wartość Vouchera, nadwyżka może być wykorzystana na kolejny zabieg.

Posiadacz Vouchera, także Uprawniony do wykorzystania Vouchera – osoba, której nazwisko i imię zostało podane w zamówieniu oraz widnieje na Voucherze przekazanym Kupującemu po uiszczeniu zapłaty. Jedynie ta osoba jest uprawniona do wykorzystania Vouchera.

Rezerwacja – płatna rezerwacja uzgodnionego z recepcją Kliniki terminu (data i godzina) przeprowadzenia konsultacji estetycznej lub wykonania zabiegu medycyny estetycznej w gabinecie w Warszawie lub w gabinecie w Błoniu. Aktualna wysokość opłaty za Rezerwację jest podana w cenniku w Sklepie. Kwota opłaty za Rezerwację jest odliczana od opłaty za konsultację estetyczną lub zabieg medycyny estetycznej, na które Rezerwacja została opłacona. Nabywcą Rezerwacji może być osoba pełnoletnia, która dokona płatności przez formularz zakupu Rezerwacji w Sklepie lub przelewem na konto Kliniki podane w punkcie 5. Regulaminu.

Rezerwacja zostaje skutecznie nabyta przez Zamawiającego, jeśli płatność z tytułu uzgodnionego z recepcją Kliniki miejsca i terminu Rezerwacji zostanie opłacona przez Zamawiającego w ciągu 48 godzin. Jeśli wpłata nie zostanie zaksięgowana, recepcja Kliniki podejmie próbę kontaktu z Zamawiającym celem wyjaśnienia braku płatności. W tej sytuacji Zamawiający zostanie poproszony o opłacenie Rezerwacji bez zbędnej zwłoki. Brak płatności skutkuje usunięciem Rezerwacji. Wpłacenie kwoty za rezerwację bez uzgodnienia terminu z recepcją Kliniki lub w wysokości niższej niż obowiązująca nie powoduje zarezerwowania terminu. W takim przypadku wpłacona kwota zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od wysłania przez Kupującego numeru konta bankowego na adres email podany w punkcie 1. Regulaminu. 

Rezerwacja nie jest środkiem płatniczym, nie podlega wymianie na gotówkę, nie może z niej być wydana reszta.

3. Ogólne zasady korzystania za Sklepu

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja Regulaminu. Regulamin sprzedaży jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Kupującego ze Sklepem. Kupujący każdorazowo przed dokonaniem złożenia zamówienia na zakup towaru jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem jak również zaakceptować go. Jeśli Regulamin sprzedaży nie zostanie zaakceptowany, to Klinika dr Kossut nie będzie mogła zrealizować złożonego zamówienia.
 2. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług.
 3. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Sklep ma obowiązek dostarczać towary bez wad.
 4. Regulamin sprzedaży określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady:
  • składania zamówień,
  • zawierania umów sprzedaży,
  • postępowania reklamacyjnego.
 5. Kupujący może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej Klinika dr Kossut.
 6. Warunkiem korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania towarów dostępnych w Sklepie jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  • komputer z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową lub inne urządzenie multimedialne posiadające oprogramowanie umożliwiające przeglądanie zasobów Internetu,
  • dostęp do sieci Internet.
 7. Kupujący zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami polskiego prawa, zasadami współżycia społecznego oraz Regulaminem. Zabronione jest w szczególności:
  • dostarczanie treści o charakterze bezprawnym,
  • podejmowanie aktywności która ma na celu zakłócenie działalności Sklepu,
  • wykorzystywanie Sklepu do innych celów niż cel do jakiego jest przeznaczony,
  • przesyłanie niezamówionej informacji handlowej (spam).
 8. Sklep stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę Kupujących, w szczególności zapobiegające uzyskaniu dostępu przez osoby nieupoważnione do danych przesyłanych przez Kupujących w ramach korzystania ze Sklepu.
 9. Sklep podejmuje wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie poprawnego działania aplikacji Sklepu i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie zgłoszone przez Kupujących nieprawidłowości. Kupujący może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Sklep:
  • telefonicznie tel. 501-164-690,
  • drogą elektroniczną na adres klinika@dr-kossut.pl,
  • pisemnie na adres Klinika Kossut sp. z o.o. ul. Fabryczna 7 05-870 Błonie.

4. Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  • drogą elektroniczną wypełniając formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • drogą elektroniczną wysyłając zamówienie na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9-21 oraz w soboty od 10-14.
 2. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych danych niezbędnych do realizacji złożonego zamówienia. Dane te to towar, wybór sposobu dostawy, oraz formy płatności.
 3. Klient dokonuje zamówienia poprzez wybór towaru, wyboru sposobu dostawy oraz formy zapłaty. Każdy zamówiony towar to jednostkowe zamówienie, które w przypadku zamówienia większej ilości różnych towarów w tym samym dniu roboczym, zamówienia zostają połączone i wysłane jednym transportem do klienta, lub przygotowane do odbioru.
 4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy zamawianym Towarze w momencie złożenia zamówienia.
 5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Towaru zgodnie z Regulaminem.
 6. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawierające wszystkie istotne elementy zamówienia. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku zamówień składanych telefonicznie z udziałem Konsumenta zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi po otrzymaniu przez Sklep drogą elektroniczną dodatkowego oświadczenia Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży.
 7. Potwierdzenie treści zawartej umowy następuje poprzez przesłanie Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia wraz z dokumentami stanowiącymi załączniki do tego potwierdzenia.
 8. Świadczenie usług w zakresie realizowanych zamówień ma charakter jednorazowy, usługa świadczona jest do momentu zrealizowania zamówienia.

5. Płatności

 1. Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności:
  • płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, nr rachunku:

   52 1140 2004 0000 3802 8231 6274
  • płatność przy odbiorze kartą płatniczą lub gotówką,
  • płatność poprzez platformę Przelewy24 lub PayPal dostępne na stronie internetowej sklepu (po uruchomieniu tej funkcjonalności).
 2. Koszty dostawy określone są przy składaniu zamówienia.

6. Dostawa

 1. Sklep realizuje dostawy tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłka poza granice Rzeczpospolitej Polskiej jest możliwa na podstawie indywidualnych ustaleń ze Sklepem.
 2. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych. Kupujący może także odebrać osobiście Towar w siedzibie firmy jaką jest Klinika Kossut sp. z o.o. Fabryczna 7, 05-870 Błonie.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku złożenia zamówienia klient otrzyma zwrotnie informację o terminie jego realizacji. Klient może w tym momencie zrezygnować z realizacji zamówienia informując zwrotnie, że termin realizacji jest dla niego za długi. Jeżeli klient chce mimo wszystko oczekiwać na zamówiony towar jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty za zamawiany towar.
 4. W przypadku płatności w inny sposób niż przy odbiorze termin realizacji dostawy liczony jest od dnia zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 5. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar i przesyłkę (w przypadku bezpłatnej dostawy – zapłata za Towar).
 6. Dostawa realizowana jest w dni robocze.

7. Reklamacje i gwarancja

 1. Sklep jest odpowiedzialny wobec Kupującego jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Reklamacje wraz z reklamowanym Towarem należy przesyłać na adres Sklepu: Klinika Kossut sp. z o.o. Fabryczna 7, 05-870 Błonie. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Kupującego oraz uzasadnienie reklamacji i żądanie Kupującego. Zaleca się załączenie do reklamacji dowodu zakupu. Reklamację można złożyć w postaci maila wysyłając ją na adres email klinika@dr-kossut.pl.
 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni.
 4. Sklep nie jest producentem Towaru i nie udziela gwarancji na sprzedawany Towar. Jeżeli producent lub inny podmiot udzielił na oferowany w Sklepie Towar gwarancji, uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej.

8. Prawo odstąpienia od umowy

 1. . Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy i formularz odstąpienia od umowy zawiera Regulamin sprzedaży, punkty 13 i 14.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Kupujący złoży w terminie wskazanym powyżej jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, np. poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia na adres Klinika Kossut sp. z o.o. Fabryczna 7, 05-870 Błonie.
 3. Oświadczenie można złożyć mailem. Sklep niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • sprzedaży Vouchera;
  • sprzedaży Rezerwacji w przypadku, gdy do terminu Rezerwacji pozostało mniej niż 48 godzin. Rezerwacja zostaje skutecznie odwołana w chwili otrzymania wiadomości email lub wiadomości sms zgodnie z danymi kontaktowymi Kliniki podanymi w punkcie 1 Regulaminu;
 6. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy umowę uważa się za niezawartą. Sklep zwróci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Kupujący ponosi bezpośredni koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia od umowy.
 9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości odesłanego towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

9. Własność intelektualna

 1. Zabrania się, pd groźbą kary przewidzianej prawem, wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu dr-kossut.pl, w tym zdjęć i opisów Towarów bez pisemnej zgody Sklepu.

10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Kupujący będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in. zwrócić się do o mediację do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub o rozstrzygnięcie do stałego polubownego sądu konsumenckiego działających na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25).
 2. Aby skorzystać z mediacji lub wnieść sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego należy złożyć odpowiedni wniosek. Szczegółowe informacje dotyczące obu procedur, podobnie jak formularze wniosków z których Konsument może skorzystać dostępne są na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Więcej informacji na temat pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów można uzyskać na stronie UOKiK https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 3. Konsument może skorzystać także z pomocy miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji pozarządowych, do których zadań należy ochrona konsumentów takich jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

11. Postanowienia końcowe

 1. Sklep nie stosuje kodeksu dobrych praktyk o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2007 Nr 171 poz. 1206 ze zm.).
 2. Kupujący nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia jakichkolwiek innych gwarancji finansowych.
 3. Ewentualne spory pomiędzy Sklepem a Kupującym nie będącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.
 4. Regulamin sprzedaży może ulec zmianie z ważnych przyczyn prawnych, technicznych lub organizacyjnych. Zmieniony Regulamin sprzedaży zostanie udostępniony na stronach Sklepu co najmniej na 7 dni przed jego wejściem w życie. Do zamówień złożonych przed dniem zmiany Regulaminu będzie miał zastosowanie Regulamin w wersji obowiązującej na dzień złożenia zamówienia.

12. Przetwarzanie danych osobowych i obowiązek informacyjny

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu jest Klinika Kossut sp. z o.o. z siedzibą 05-870 Błonie ul. Fabryczna 7. Możesz się z nami skontaktować mailowo: klinika@dr-kossut.pl oraz telefonicznie, pod numerem 501-164-690. Przetwarzamy Twoje dane, aby zrealizować zamówienie i dostarczyć Ci zamówiony Towar (podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy).

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca czy dostawca programu do massmailingu). Dane planujemy przechowywać do czasu zrealizowania zamówienia lub dopóki nie cofniesz zgody na otrzymywanie od nas informacji handlowych (ewentualny dłuższy czas przechowywania może wynikać z okresu przedawnienia roszczeń).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy mogli zrealizować zamówienia. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo dostępu do tych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Szczegółowa Polityka prywatności Sprzedawcy podana na stronie dr-kossut.pl przy formularzach zamówień. gdzie wymaga zaakceptowania przez Kupującego, na podstronie o adresie url https://dr-kossut.pl/kontakt/polityka-prywatnosci/ oraz w siedzibie Sprzedawcy.

13. Pouczenie o prawie odstąpienia

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA według Dz.U. poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy nie stosuje się do umów wymienionych w paragrafie 8. Prawo odstąpienia od umowy, Regulamin sprzedaży Kliniki dr Kossut punkt 5 zamieszczonym na stronie dr-kossut.pl, którego znajomość potwierdziliście Państwo przed zawarciem umowy sprzedaży.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

14. Formularz odstąpienia

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA według Dz.U. poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Adresat:
Klinika Kossut sp. z o.o.,
05-870 Błonie Fabryczna 7,
email: malgorzata.kossut@gmail.com

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 1. …………………….…………………….…………………….
 2. …………………….…………………….…………………….
 3. …………………….…………………….…………………….
 4. …………………….…………………….…………………….
 5. …………………….…………………….…………………….

Jednocześnie potwierdzam, że jest mi znany Regulamin sprzedaży Kliniki dr Kossut zamieszczony na stronie dr-kossut.pl, z którym zapoznałem się przed zawarciem umowy sprzedaży. W szczególności zapoznałem się z paragrafem 8 oraz Prawo odstąpienia od umowy, punkt 5 tego paragrafu.

Data zawarcia umowy
Imię i nazwisko konsumenta
Adres konsumenta
Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data