Regulamin konkursu „Poznaj naszą nową stronę”

Regulamin konkursu „Poznaj naszą nową stronę”

(dalej: „Regulamin”)

Poznaj naszą nową stronę - regulamin Konkursu

SPIS TREŚCI

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Organizatorem konkursu „Poznaj naszą nową stronę” (dalej: Konkurs”) nazwa na Klinika Kossut sp. z o.o., siedziba ul. Fabryczna 7, 05-870 Błonie NIP: 1182239350, dalej: „Organizator” lub „Klinika dr Kossut”.
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 4. Celem Konkursu jest promocja strony internetowej Kliniki dr Kossut dr-kossut.pl.
 5. Konkurs trwa od dnia 18 maja 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

 §2 [UCZESTNICY KONKURSU]

 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, które są osobami pełnoletnimi.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
  1. odwiedzić stronę Kliniki dr Kossut dr-kossut.pl i przejrzeć jej poszczególne zakładki,
  2. uzupełnić ankietę dotyczącą oceny tej strony, która jest dostępna pod adresem dr‑kossut.pl/kontakt/konkurs-poznaj-nasza-nowa-strone,
  3. odpowiedzieć na oba pytania konkursowe (pytania otwarte na końcu ankiety),
  4. zamieścić w formularzu ankiety swoje imię, swój adres email oraz zaznaczyć wymagane w ankiecie zgody dotyczące Polityki prywatności i niniejszego Regulaminu.
 5. Wypełnienie i wysłanie Ankiety Konkursowej na Stronie zwane będzie w dalszej części Regulaminu „Zgłoszeniem”.
 6. Spośród wszystkich Zgłoszeń jury konkursowe w składzie zespołu Kliniki dr Kossut wybierze najciekawsze opinie.

 §3 [NAGRODY]

 1. W Konkursie przyznane zostaną 4 nagrody (dalej: „Nagrody”):
 • Nagroda główna: 1 voucher do wykorzystania w Klinice dr Kossut o wartości 400 zł z datą ważności do wykorzystania do 15.10.2021 roku
 • Nagrody dodatkowe: 3 vouchery do wykorzystania w Klinice dr Kossut o wartości 200 zł z datą ważności do wykorzystania do 15.10.2021 roku
 1. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
 2. Laureat Konkursu ma prawo do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie (warunek: osoba ta musi być pełnoletnia).
 3. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.

 §4 [PRZEBIEG KONKURSU]

 1. Każdy z internautów będzie mógł wypełnić i zgłosić maksymalnie 1 ankietę.
 2. Uczestnikowi, którego Ankieta Konkursowa zdobędzie największą ilość głosów Jury złożonego z przedstawicieli Organizatora, przysługiwać będzie Nagroda Główna.
 3. Uczestnikom, których Ankiety Konkursowe zajmą w głosowaniu Jury miejsca od 2 do 4 przysługiwać będzie po jednej Nagrodzie Dodatkowej.
 4. W przypadku, gdy okaże się, że wśród nagrodzonych Ankiet Konkursowych znajduje się kilka Ankiet Konkursowych jednego Uczestnika, przy przyznawaniu Nagród zostanie uwzględniona wyłącznie jedna z nich, która uzyskała największą ilość głosów.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby przyznanych nagród, a w szczególności nie przyznania żadnej nagrody, w przypadku braku wystarczającej liczby merytorycznych odpowiedzi na Pytanie konkursowe zawarte w ankiecie.
 6. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda (dalej: „Laureaci”), zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 15 lipca 2021 za pomocą stosownej wiadomości email wysłanej na adres Laureata wskazany w Formularzu.
 7. Nagrody zostaną wysłane Laureatom do dnia 20 lipca 2021 w formie wiadomości email na adres podany w Ankiecie Konkursowej.
 8. Lista Laureatów (zawierająca imiona oraz nazwy miejscowości zamieszkania Laureatów) zostanie opublikowana w terminie od dnia 20 lipca 2021 r. na fanpage Kliniki dr Kossut w serwisie Facebook oraz Instagram.

  §5 [REKLAMACJE]

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres email Organizatora klinika@dr-kossut.pl
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła komisję konkursową w składzie: trzech przedstawicieli Organizatora (dalej: „Komisja”).
 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia Koordynatorowi.
 6. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem email wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 7. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

  §6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Klinika Kossut sp. z o.o, siedziba Fabryczna 7, 05-870 Błonie.
 2. Polityka prywatności Kliniki dr Kossut jest dostępna pod adresem dr-kossut.pl/kontakt/polityka-prywatnosci.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na fanpage Kliniki dr Kossut w serwisie Facebook i Instagram.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 5. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

 §7 [PRAWA AUTORSKIE]

 1. Uczestnik Konkursu, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi autorskie prawa majątkowe do przesłanej Pracy Konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tej Pracy Konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.
 2. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Prac Konkursowych Uczestnika, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i w ciągu roku po jego zakończeniu.

  §8 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]

 1. Organizator upoważnia Komisję nadzorującą prawidłowy przebieg Konkursu, do podejmowania decyzji w sprawie:
  1. wykluczania Uczestników Konkursu, oraz
  2. usuwania Ankiet Konkursowych Uczestników, oraz
  3. anulowania części lub całości głosów uzyskanych przez Ankiety Konkursowe.

jeżeli decyzje te będą niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu oraz wyłonienia najlepszych Prac Konkursowych. Na powyżej wymienione decyzje Komisji Uczestnikowi przysługuje reklamacja na zasadach opisanych w §5 Regulaminu.

 1. Decyzje Komisji, o których mowa w ust. 1 mogą zapaść w sytuacji:
  1. naruszenia przez Uczestnika postanowień §2 ust. 6 Regulaminu,
  2. wpływania na wynik głosowania internautów za pomocą specjalnych urządzeń i programów umożliwiających głosowanie automatyczne
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
 3. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie dr-kossut.pl/kontakt/regulamin-konkursu-poznaj-nasza-nowa-strone.